Kultúra

„Košický samosprávny kraj – región s jedinečnou kultúrnou identitou a  hrdým  imidžom dynamicky sa rozvíjajúceho sa územia, kde kultúrna rozmanitosť, moderná ponuka kvalitných služieb a zachované kultúrne dedičstvo podporujú spolupatričnosť, hrdosť, kreativitu a aktivitu obyvateľov, záujem a spokojnosť návštevníkov.“

Oblasť kultúry je významným faktorom kvality života obyvateľstva a dôležitou súčasťou hospodárskeho a sociálno-ekonomického rozvoja Košického samosprávneho kraja. Krajská samospráva prostredníctvom odboru kultúry a cestovného ruchu mapuje kultúrne potreby a zabezpečuje kultúrne služby pre jeho obyvateľov i návštevníkov.

KSK je v súčasnosti zriaďovateľom 20 kultúrnych organizácií s právnou subjektivitou, ktoré zamestnávajú vyše 500 profesionálnych zamestnancov. Geografické rozmiestnenie sídel kultúrnych zariadení prevažne vo väčších mestách regiónu sleduje zámer dostupnosti kultúrnych služieb pre všetkých obyvateľov kraja. Rôznorodosť kultúrnych zariadení predurčuje ich poslanie, ktorým je

  • uchovávanie kultúrneho dedičstva
  • tvorba a prezentácia hudobno-dramatického umenia v podmienkach divadiel
  • spravovanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov múzeí a galérií
  • spravovanie a prezentácia knižných fondov
  • realizácia výchovnovzdelávacích podujatí v rámci mimoškolskej výchovy
  • organizovanie festivalov, súťaží a prehliadok v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a tradičnej ľudovej kultúry a umenia
  • kvalitatívny systematický rozvoj ostatných kultúrnych služieb a kultúrnych aktivít na území Košického samosprávneho kraja