Školstvo

KSK je zriaďovateľom 70 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou.

 •  63 stredných škôl v členení:
  – 18 gymnázií
  – 2 konzervatóriá
  – 2 spojené školy
  – 5 obchodných akadémií
  – 2 hotelové akadémie
  – 1 technická akadémia
  – 4 stredné priemyselné školy
  – 4 stredné zdravotnícke školy
  – 1 škola umeleckého priemyslu
  – 1 stredná športová škola
  – 23 stredných odborných škôl
   
 • 2 jazykové školy,
   
 • 5 školských zariadení v členení:
  – 3 školské internáty,
  – 1 centrum voľného času (regionálne centrum mládeže),
  – 1 škola v prírode.