Zdravotníctvo

Oddelenie zdravotníctva prostredníctvom na to určených zamestnancov vykonáva najmä tieto činnosti:

 • vydáva a ruší povolenia na prevádzku zdravotníckych zariadení,
 • rozhoduje o zmene miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania, zmene odborného zástupcu a vykonáva iné neformálne zmeny,
 • rozhoduje o dočasnom pozastavení povolenia,
 • rieši zabezpečovanie zastupovania,
 • určuje poskytovateľa, u ktorého je zdravotnícky pracovník povinný podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti,
 • rozhoduje o určení poskytovateľa pacientovi, v prípade odmietnutia návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti poskytovateľom,
 • vykonáva dozor a kontrolu u poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti,
 • nahliada do zdravotnej dokumentácie,
 • zbavuje mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov,
 • ukladá pokuty v správnom konaní,
 • schvaľuje ordinačné hodiny poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
 • schvaľuje prevádzkový čas poskytovateľov lekárenskej starostlivosti,
 • určuje rozsah zdravotných obvodov,
 • určuje rozpis ambulantných pohotovostných služieb a lekárenských pohotovostných služieb, ktorý je zverejnený na webe v sekciách „Zdravotná starostlivosť“ a „Lekárenská starostlivosť“,
 • vedie register povolení,
 • eviduje cenníky a zoznamy zdravotných výkonov,
 • eviduje a zverejňuje neprítomnosti na ambulanciách,
 • preberá zdravotnú dokumentáciu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do úschovy pri ukončení činnosti,
 • odovzdáva zdravotnú dokumentáciu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
 • zabezpečuje činnosť Etickej komisie Košického samosprávneho kraja,
 • vypracúva návrhy smerovania priorít regionálnej zdravotnej politiky,
 • spolupracuje s MZSR a organizáciami pôsobiacimi na úseku zdravotníctva.