Civilná ochrana chráni aj v Košiciach životy, zdravie a majetok

1. marec je vyhlásený za Svetový deň civilnej ochrany. Košice majú veľmi dobre prepracovaný systém, čo potvrdilo aj nedávne súčinnostné cvičenie za účasti zložiek integrovaného záchranného systému.

Medzinárodná organizácia civilnej ochrany vyhlásila 1. marec za Svetový deň civilnej ochrany. Cieľom tohto kroku bolo upriamiť pozornosť širšej verejnosti na jej úlohy pri riešení a odstraňovaní náhlych nepredvídateľných udalostí, mimoriadnych udalostí, pri ochrane života a majetku osôb a ochrane životného prostredia.

„Bezpečnosť obyvateľov mesta sa dá v takýchto situáciách zaistiť pripravenosťou orgánov civilnej ochrany, záchranných služieb a dobrovoľníkov v oblasti záchranárstva. Košice majú tento systém veľmi dobre prepracovaný s jasným zadefinovaním všetkých síl a prostriedkov technickej podpory krízového riadenia,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Civilná ochrana mesta je zásadnou súčasťou bezpečnosti na území mesta a je súčasťou orgánov civilnej ochrany mesta, okresu, kraja aj štátu. V metropole východu je súčasťou systému civilnej ochrany niekoľko skupín ľudí a techniky, ktoré vytvára mesto Košice. Je to prieskumná skupina, vyslobodzovacia skupina, skupina pre núdzové ubytovanie a zásobovanie, ďalej záchranná, poriadková a skupina skladov civilnej ochrany, ochranných stavieb a chráneného pracoviska. Členovia všetkých skupín sú pripravení zasahovať nielen v prípade mimoriadnych udalostí, kedy sú bezprostredne ohrozené životy a zdravie ľudí, ale aj v prípade zvláštnych udalostí a pri ochrane životného prostredia.

Zorganizovali súčinnostné cvičenie „Záchrana Košice 2023“, riešia aj zosuv časti cesty na Bankov

Civilná ochrana sa prostredníctvom referátu civilnej ochrany, BOZP a požiarnej ochrany košického magistrátu výrazne angažuje aj pri krízovom riadení na úrovni mesta. Jej zložky sa napr. tento mesiac aktívne zapájali do riešenia mimoriadnej situácie na území mesta, ktorú v polovici februára vyhlásil primátor. Dôvodom bolo odtrhnutie a zosunutie krajnica na 80 metrov dlhom úseku pravého pruhu cesty v smere od mosta nad Čermeľským potokom na Bankov. Začiatkom novembra 2023 zas v areáli DPMK na Hornádskej ulici zorganizovali súčinnostné cvičenie „Záchrana Košice 2023“.

To bolo spojené s praktickou činnosťou základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému (IZS) pri výkone záchranných prác v mieste vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s hromadnou haváriou. Zamestnanci košických zdravotníckych zariadení si vtedy nacvičili hromadný príjem ranených, mesto a mestské časti zabezpečovali evakuáciu obyvateľstva z ohrozených území a ich núdzového zabezpečenia. Po jeho skončení mohol šéf referátu civilnej ochrany, BOZP a požiarnej ochrany Peter Ferjenčík skonštatovať, že súčinnosť základných záchranných zložiek IZS s orgánmi krízového riadenia samosprávy mesta Košice je na veľmi dobrej úrovni.

„Dôležitou súčasťou civilnej ochrany mesta sú dobrovoľní záchranári. Počas povodní, po zosuvoch pôdy, prívalových dažďoch a iných mimoriadnych udalostiach preukazujú pripravenosť a schopnosť efektívne pomáhať obyvateľom mesta a blízkeho okolia, keď sa dostanú do stavu ohrozenia životov, zdravia a majetku. Aj vďaka nim sú Košice na mimoriadne udalosti dobre pripravené. Týmto ľuďom patrí poďakovanie a uznanie nás všetkých,“ dodal primátor.

Viac informácií o civilnej ochrane a jej činnosti na území mesta Košice je možné nájsť na stránke www.cokosice.sk

 

Pridaj komentár