Oznámenie o podávaní návrhov na udelenie verejných ocenení „Cena mesta Košice“ a „Cena primátora mesta“ v roku 2024

Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, orgány mestských častí, zástupcovia širokej verejnosti, najmä občianske združenia, humanitárne, kultúrne, cirkevné, umelecké, vedecké, vzdelávacie, podnikateľské a športové inštitúcie, ako aj ďalší obyvatelia mesta.

Každoročne v rámci osláv Dňa mesta Košice sa udeľujú verejné ocenenia „Cena mesta Košice“ a „Cena primátora mesta“.
 
Cena mesta Košice – Cenu mesta Košice môže udeliť Mestské zastupiteľstvo v Košiciach za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Cena mesta Košice sa udeľuje každoročne raz v roku, najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom. Cena mesta „in memoriam“ sa udeľuje najneskôr do dvoch rokov po úmrtí osobnosti navrhnutej na ocenenie.
 
Cena primátora mesta – Túto cenu udeľuje primátor mesta Košice obyvateľom mesta s trvalým pobytom na území mesta za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, kultúrnej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Cena primátora mesta sa udeľuje každoročne raz v roku, najviac pätnástim jednotlivcom a trom kolektívom.
 
Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, orgány mestských častí, zástupcovia širokej verejnosti, najmä občianske združenia, humanitárne, kultúrne, cirkevné, umelecké, vedecké, vzdelávacie, podnikateľské a športové inštitúcie, ako aj ďalší obyvatelia mesta.
           
V návrhu na verejné ocenenie je potrebné uviesť:
  • meno a priezvisko, resp. názov navrhnutého jednotlivca alebo kolektívu,
  • aktuálny telefonický alebo mailový kontakt navrhnutého,
  • korešpondenčná adresa navrhnutého,
  • meno a priezvisko, resp. názov navrhovateľa
  • aktuálny telefonický alebo mailový kontakt navrhovateľa,
  • korešpondenčná adresa navrhovateľa.
 
Návrh má ďalej obsahovať:
– krátky text (1 veta, prípadne aj informácia o životnom jubileu), ktorý výstižne charakterizuje dôvod ocenenia, a ktorý bude v prípade ocenenia uvedený na listine („udelenie ocenenia za …“)
– stručný prehľad pôsobenia navrhovaného jednotlivca, resp. kolektívu so zameraním na oblasť, ktorá súvisí s návrhom na ocenenie, a to vo forme uceleného textu v rozsahu 1 strany A4.
 
Termín uzávierky na predloženie návrhov na ocenenie jednotlivca alebo kolektívu Cenou mesta Košice v roku 2024 je 15. januára 2024.
 
Termín uzávierky na predloženie návrhov na ocenenie jednotlivca alebo kolektívu Cenou primátora mesta v roku 2024 je 15. marca 2024.
 
Adresa pre zasielanie návrhov:
 
Magistrát mesta Košice,
Odd. právne a majetkové, referát samosprávnych orgánov,
Tr. SNP 48/A, 040 11 Košicepísomne,
 
 
V súvislosti s predkladaním návrhov dávame do pozornosti Zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 
/Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/
 

Pridaj komentár